Nominace pro rok 2024 byly otevřeny.

Neváhej a přihlaš se i Ty ještě dnes!

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTŮM ÚDAJŮ (ZÁJEMCŮM O ÚČAST V PROJEKTU „DÍTĚ ČESKA 2022“ A JEJICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM)

Český výbor pro UNICEF, IČO: 15888177, se sídlem Rytířská 539/31, Staré Město, 110 00 Praha, zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5370 (dále jen „UNICEF“ nebo „Správce“), který při své činnosti jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů údajů), a to dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), tímto v souladu s čl. 13 a násl. GDPR poskytuje následující informace subjektům údajů.

ÚVOD

UNICEF je organizátorem projektu „Dítě Česka 2024“ (dále jen „Projekt“). Bližší informace o Projektu a jeho Pravidla lze nalézt na webu www.diteceska.cz.

V souvislosti s Projektem budou třetí osoby nominovat výjimečné děti jako účastníky ankety „Dítě Česka 2024“. Dítě, které bude mít zájem se ankety zúčastnit, potvrdí svůj zájem o účast v anketě vyplněním přihlášky (dále jen „Účastník“) a podpisem souhlasu s účastí. V přihlášce a souhlasu musí každý Účastník Projektu (resp. jeho zákonní zástupci a osoby, které jej nominovaly) poskytnout UNICEFu své osobní údaje. Tyto poskytnuté osobní údaje (jejichž výčet je uveden v textu přihlášky) jsou pro UNICEF nezbytné pro posouzení jednotlivých Účastníků z hlediska splnění podmínek pro účast v Projektu a pro výběr finalistů a konečných vítězů. S finalisty a vítězi budou vedeny rozhovory, videorozhovory a budou pořizovány jejich fotografie; tyto záznamy budou zveřejňovány na webu a veřejných profilech UNICEF a dále v médiích, která projeví zájem. Pokud se rozhodnete podat přihlášku do Projektu, poskytnete proto UNICEF své osobní údaje. Ve vztahu k těmto osobním údajům Vás UNICEF tímto informuje o následujícím.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

UNICEF zpracovává následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení a kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) a podpis osoby, která Účastníka nominuje,
 • jméno a příjmení, rok narození a podpis Účastníka,
 • jméno, příjmení a podpis zákonných zástupců Účastníka,
 • kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) Účastníka, resp. jeho zákonných zástupců,
 • sdělené aktivity Účastníka, které odůvodňují jeho/její účast v Projektu (zejména školní výsledky, získaná ocenění, nadání, talenty, popis osobní charitativní a jiné prospěšné činnosti Účastníka)

U vybraných finalistů Projektu bude dále UNICEF zpracovávat také následující osobní údaje:

 • fotografické a zvukové záznamy a videozáznamy obsahující podobu, hlas, hlasové projevy, chování a jednání Účastníka (dále jen „Záznamy“).

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány pro potřeby výběru finalistů a vítězů ankety a poskytnutí cen vítězům. Zpracování je tedy nezbytné pro splnění závazků souvisejících s anketou. Současně má Správce oprávněný zájem kontrolovat splnění podmínek ankety ze strany Uchazečů a dodržování Pravidel ankety, která jsou dostupná na www.unicef.cz.

Sdělenými aktivitami Účastníka budou Účastníci prokazovat splnění osobních vlastností odůvodňujících jejich účast v anketě. Uvedení roku narození slouží pro potřeby ověření splnění podmínky věku Účastníka.

Prostřednictvím kontaktních údajů bude UNICEF komunikovat s Účastníky a jejich zákonnými zástupci, a to především s vybranými finalisty a konečnými vítězi pro potřeby zajištění organizačních a administrativních úkonů.

Vzhledem k tomu, že UNICEF si zakládá na transparentnosti a současně je zájmem UNICEF, aby Projektu byla zajištěna nezbytná medializace, budou informace o finalistech a vítězích zveřejněny na webu UNICEF a rovněž budou o průběhu ankety, o finalistech a vítězích pořizovány fotoreportáže, video reportáže a budou s nimi vedeny rozhovory. Je tudíž oprávněným zájmem Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, aby v průběhu ankety byly uveřejněny identifikační údaje a osobní údaje odůvodňující účast v anketě vybraných finalistů a konečných vítězů ankety.

Výše uvedené osobní údaje zpracovává a uchovává Správce rovněž na základě svého oprávněného zájmu za účelem ochrany práv Správce, zejména při obraně proti uplatněným právním nárokům vůči Správci či případně pro možnost uplatnění potenciálních právních nároků ze strany Správce vůči subjektu údajů, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů údajů budou zpracovávány po celou dobu trvání ankety, které bude ukončeno finálním vyhlášením vítězů dne 20. 11. 2022. Po vyhlášení vítězů budou bez odkladu vymazána data přihlášených Účastníků (a jejich zákonných zástupců a nominujících osob), kteří nebyli vybráni mezi finalisty. Osobní údaje finalistů (a jejich zákonných zástupců a nominujících osob) budu zpracovávány nejdéle po dobu obecné promlčecí lhůty (po dobu tří let). Osobní údaje finalistů potřebné pro uplatnění udělených licencí budou zpracovávány po dobu trvání licence. Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Osobní údaje může Správce také předávat (sdělovat) dalším subjektům, a to:

 • osobám, které budou sledovat průběh ankety a web Správce,
 • médiím, která budou mít zájem medializovat informace o anketě,
 • subjektům, kterým je Správce povinen poskytovat údaje na základě právních předpisů (orgány veřejné moci, apod.)

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména následující práva:

 • Právo získat od Správce potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup (blíže viz čl. 15 GDPR).
 • Právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, případně s přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (blíže viz čl. 16 GDPR)
 • Právo, aby Správce vymazal osobní údaje, pokud je naplněn některý z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, např. pokud již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování
 • Právo, aby Správce omezil zpracování, a to v případech uvedených v čl. 18 GDPR, např. pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření přesnosti osobních údajů, pokud Správce již osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají subjektu údajů, a to za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR.
 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 GDPR.
 • Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

POŽADAVEK POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastníci a jejich zákonní zástupci a osoby, které Účastníky nominovaly, jako subjekty údajů nejsou povinni své osobní údaje poskytnout. Pokud však své osobní údaje neposkytnou, nemohou se účastnit Projektu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Ve všech věcech týkajících se ochrany osobních údajů a záležitostech souvisejících, prosíme, kontaktujte UNICEF jedním z následujících způsobů:

 • písemně na adrese sídla Správce Rytířská 539/31, Staré Město, 110 00 Praha,
 • emailovou zprávou zaslanou na emailovou adresu unicef@unicef.cz.